Каталог АКЦИЈА - ВЕЧИТИ ЧУДЕСНИ КОРЕНОВЕ

Каталог АКЦИЈА - ВЕЧИТИ ЧУДЕСНИ КОРЕНОВЕ
Полеђина романа ДОКТОР СМРТ I - II (Дневник за Сенковића. Месечева свадба. ТУГА ГОЛЕМА. ДОКТОР СМРТ)

среда, 05. април 2017.

ЈЕДАН ДОПИС. - THE NEW YORK TIMES....


                                Kosovo Serbia kosovoforeverserbia@gmail.com
CBC Radio one, April 5, 2017 about 9:10 AM


At the moment, I am listening to CBC, their guest is a US official working in Afghanistan and he is saying that the US has spent 17 billion$ on reconstruction of Afghanistan. God only knows how much they spent on destroying it before that. Maybe that is confidential or that is a question only Russian TV dares to ask. The interviewer asks him then how safe it is for him to travel there. He answers that it is not safe, the Afghan government controls only 57% of the country. Afghanistan is a country run by corruption and not constitution. Much of foreign money that coming in ends being used to bribe people to cooperate with the wishes of the government. He also said that the only growth industry is opium growing and I will let you guess who ends up consuming those crops. In business, a man knows when to cut his losses and walk away but in politics, the Americans still think that they will turn that investment into a winner for themselves. What is there to win in that part of the world? Look at the map and what do you see? Sand and poor Moslem people? You need new glasses. Put them on and you will see Central Asia and it is not called "central" in vain. That is the heartland from which all other lands fall into your lap. It is the underbelly of Russia which they have been threatening from the west and the reason for the coup in the Ukraine. From there you can surround Iran, control rich oil and gas resources and push into Tibet and Xinjiang, annex Mongolia and dismantle China. By then you will have noticed that India is also surrounded from the north. That would lead to a total world domination by one power and that is exactly what the British Empire aimed to accomplish when they were in Afghanistan and got their ass kicked. And guess what? The Brits told the world that the Russian tsar wanted to steal India from them. Does CNN have anything to do with all that today? I heard their shares are not doing so well lately.

Please read a resignation letter of this American career diplomat who did not want to be part of the American evil projects. He did not believe that they are good for his country. The letter was printed in the NY Times.Прекогранични радио један, април 5, 2017 о 9:10 пм


У овом тренутку, ја слушам CBC, њихов гост је амерички званичник који ради у Авганистану, а он је рекао да су САД потрошиле 17 милијарди долара на реконструкцију Авганистана. Само Бог зна колико су потрошили уништавајући га пре тога. Можда то поверљиво питање само руска телевизија се усуђује да поставља. Домаћин га пита колико је онда сигурно да тамо путује. Он одговара да то није сигурно, авганистанска влада контролише само 57% земље. Авганистан је земља која води рат против корупције, а не устава. Већи део страног новца који долази у земљу користи се да подмите људе да сарађују са програмом владе. Он је такође рекао да је једина индустрија  која има раст производња опијума, а ја ћу пустити да погодите ко на крају конзумира те усеве. У послу, човек зна када треба да смањи своје губитке и да оде, али у политици, Американци и даље мисле да ће претворити ту инвестицију у победника за себе. Шта ће да победи у том делу света? Погледајте мапу и шта видите? Песак и сиромашни муслимански народ? Требају вам нове наочаре. Ставите их и видећете Централну Азију -  не зове се "централна" узалуд. То је утроба из које су се све остале земље родиле. То је стомак Русије коме прете са запада и разлог за пуч у Украјини. Одатле можете окружити Иран, контролисати богате нафтне и гасне ресурсе и упасти у Тибет и Ксињианг, припојити Монголију и демонтирати Кину. Онда ћете приметити да је Индија такође окружена са севера. То би довело до укупне светске доминације једне силе, а то је управо оно што је Британска империја имала за циљ да оствари када је у Авганистану добила батине. И погодите шта? Британци су рекли свету да је руски цар хтео да украде Индије од њих. Да ли SNN-има било какве везе са тим данас? Чуо сам њихове акције не иде тако добро у последње време.

Молимо вас да прочитате оставку овог америчког дипломата који није желео да буде део америчких злих пројеката. Он не верује да су добри за земљу Америку. Писмо је штампано у НИ Тимес.


Нема коментара:

Постави коментар

COMPLETARIUM

УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"